Prosto delovno mesto: RECEPTOR

Prosto delovno mesto: RECEPTOR

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 19., 20., 21. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2011 in 34/2011) in 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člena Statuta javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti  Ravne na Koroškem objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta  za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja ter poskusno dobo 3 mesecev, in sicer za polni delovni čas 


RECEPTOR V

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • srednja strokovna izobrazba oziroma srednja splošna izobrazba;
  • 2 leti delovnih izkušenj,
  • znanje vsaj enega tujega jezika,
  • ustrezna strokovna usposabljenost za delo z računalnikom.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami.


Delovno področje: 

·      organiziranje in vodenje dela na področju recepcije in blagajniškega poslovanja na tem področju;

·      vodenje vseh potrebnih del s prejeto in izdano pošto;

·      organiziranje in vodenje dela na področju blagajniškega poslovanja vstopnic na smučišču Poseka, zimskem bazenu, mestnem kopališču in ostalih objektih;

·      pomoč v gostinstvu;

·      skrb za vsa predpisana blagajniška opravila v zvezi z zakonodajo;

·      skrb za nemoteno delo v recepciji in gostinstvu ter skrb za upoštevanje potrebne zakonodaje;

·      oblikovanje in vodenje baze podatkov;

·      opravljanje drugih del in nalog (tudi v drugih oddelkih zavoda)  po navodilih direktorja zavoda oziroma vodje.

Prijava kandidata mora vsebovati najmanj:

·     izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta v skladu s      sistemizacijo, in sicer o izobrazbi – podatki o ustanovi, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ravni in vrsti izobrazbe 

·     opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

·     izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pridobitev podatkov iz zgoraj navedenih izjav iz centralne kadrovske evidence oz. kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. 


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo v skladu z 12. členom Uredbe uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu Receptor V. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi »Receptor V«Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto delovno mesto Receptor V« na naslov: Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 3 dni po objavi tega razpisa na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ter spletni strani ZKŠTM: www.zkstm.siZa pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: vanja@zkstm.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Vanja Winkler na telefonski številki  031 724 288 ali elektronskem naslovu: vanja@zkstm.si.

V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

 

Aktualna ponudba