JAVNI RAZPIS ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

JAVNI RAZPIS ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

Zadeva: JAVNI RAZPIS ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 19., 20., 21. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2011 in 34/2011) in 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člena Statuta javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za določen čas štirih let, in sicer za polni delovni čas.

Direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne na Koroškem na sedežu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer zavod opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Naloge delovnega mesta:

 • -  organizira, vodi in načrtuje delo zavoda;

 • -  predstavlja zavod navzven;

 • -  izdaja splošne akte zavoda, če z zakonom ni določeno drugače;

 • -  izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom ni določeno drugače;

 • -  sprejema splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest;

 • -  predlaga svetu zavoda dolgoročno strategijo razvoja zavoda;

 • -  predlaga svetu v potrditev letne programe dela in finančne načrte ter letna poročila;

 • -  odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje ciljev zavoda, določenih v aktu o ustanovitvi zavoda, dolgoročni strategiji razvoja zavoda in v letnih programih dela zavoda;

 • -  sodeluje z ustanoviteljem in izvajalci sorodnih programov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, sredstvi javnega obveščanja in drugimi ustanovami;

 • -  odgovarja za zakonitost dela zavoda;

 • -  odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali ga ima zavod v upravljanju;

 • -  opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda;

 • -  opravlja druge naloge v skladu s predpisi in za katere ga pooblasti svet zavoda.

  Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/2002 in naslednji 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/17 in 22/19), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

 • -  najmanjspecializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);

 • -  najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu;

 • -  znanje enega od naslednjih tujih jezikov: angleščina, nemščina ali francoščina;

 • -  ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;

 • -  ne sme mu biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;

 • -  ne sme biti kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe;

 • -  zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijava mora obvezno vsebovati:

1. Krajši življenjepis, v katerem se poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine.


2. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena.

3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je posebej razvidno izpolnjevanje pogoja glede vodilnih ali vodstvenih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel). Po Zakonu o delovnih razmerjih je vodilni delavec tisti, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve. Kandidati naj predložijo tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj.

4. Izjava (dokazilo) glede izpolnjevanja ostalih pogojev (znanje enega izmed tujih jezikov, pri čemer se znanje dokazuje z javno veljavnimi listinami, kot so spričevala, diplome in potrdila).


5. Predlog programa dela in razvoja zavoda za 
mandatno obdobje štirih let.

6. Predlog strateškega načrta zavoda do leta 2025, ki naj zajema cilje, ki jih bo Zavod zasledoval, z naštetimi aktivnostmi in ukrepi za dosego teh ciljev, v dokumentu obsega najmanj 1000 besed.

7. Izjavo kandidata da:

 • -  ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje;

 • -  da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;

 • -  da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

 • -  da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


8. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev kandidata morajo biti ustrezno overjena.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za prosto delovno mesto direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem« na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 15 dni po objavi tega javnega razpisa na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, spletni strani ZKŠTM: www.zkstm.si, v časniku Večer oziroma Večer Koroška ter zaposlitvenem portalu časnika Večer. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: vanja@zkstm.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za vse dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa je odgovoren predsednik sveta ZKŠTM dr. Štefan Šumah, na telefonski številki: 040 306 465, od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00.

Informacije o poslovanju ZKŠTM so na voljo na spletni strani ZKŠTM, kjer so objavljena letna poročila o poslovanju ZKŠTM za prejšnja leta oziroma na sedežu zavoda.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje javnega razpisa ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa. Kandidati bodo pisno povabljeni na kratkopredstavitev članom Sveta zavoda.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri, ki se zaključi s potrditvijo kandidata na seji Občinskega sveta.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let.

dr. Štefan Šumah l.r. predsednik sveta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

 

 

Aktualna ponudba